Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 1 (ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN) DANH SÁCH “CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI SƠ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 TRUNG TÂM XKLĐ NHẬT BẢN TEXGAMEX TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) TRUNG TÂM CUNG ỨNG VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THÀNH AN TUYỂN THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (Tuyển gấp) THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN) NĂM 2017 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 6 NĂM 2017) CÔNG TY TAE KWANG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG Công ty Vinservice thuộc tập đoàn Vingroup tuyển dụng THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN NHÀ NƯỚC Trở lại
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG LUẬT SỐ 10/2012/QH13 NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2012
Bộ Luật lao động của Quốc hội. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 122/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2015
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 07 NĂM 2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 73/2014/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2014
Sửa đổi , bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 196/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2013
Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 2013
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký Quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 51/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng hoặc Phó Giám, Kế toán Trưởng làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sỡ hữu ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 50/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định về quản lí lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sỡ hữu ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định về tranh chấp lao động ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2013
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 43/2013/NĐ-CP 10 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định về quyền và nghĩa vụ của Công đoàn ...
Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP 10 THÁNG 5 NĂM 2013
Quy định về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công giải quyết yêu cầu tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 16/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 23/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 19/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2014
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 03/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2014
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 01/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 26/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2013
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 10/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2013
Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 08/2013/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2013
Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động ...
Xem chi tiết
THÔNG TƯ 14/2012/TT-BNV NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2012
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/nđ-cp ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3262/2015/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2015
Về việc giao quyền tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại thành phố Cần Thơ cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1046/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014
Về việc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2285/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2013
Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014 ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1354/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2013
Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động ...
Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2009/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2009
Về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế ...
Xem chi tiết
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website